logs archiveBotHelp.net / Freenode / #1gam / 2015 / September / 13 / 1
Llamageddon
Armen: Armen
Ploppz: Hirsch
Hirsch: Ploppz
Ploppz
Llamageddon: Armen: Hirsch: Ploppz: Everyone
Hirsch
i am infested
Llamageddon
Hirsch: !!!
INFESTED!?
ANYWAY
I am actually gonna go now >_>
BAAAAI
<3
Ploppz
Hirsch: infested?!
sebbu2
Hirsch, go to the doctor
Hirsch
hi
the doctor desinfested me